De verplichte attesten voor een nieuwbouw

Heel wat mensen met bouwplannen raken ontmoedigd door de administratieve rompslomp die gepaard gaat met het bouwproces. De paperassenmolen begint al te draaien zelfs nog voordat er één steen gelegd kan worden. En ook tijdens en na de werken moet je als bouwheer heel wat attesten en vergunningen kunnen voorleggen. Met het overzicht in dit artikel willen we aantonen dat de verzameling attesten best meevalt als je op de hulp van je bouwfirma kunt rekenen.

We kunnen de verschillende attesten en vergunningen in twee grote categorieën onderverdelen: attesten die nodig zijn vóór de start van de werken en attesten van verschillende technische aspecten na het uitvoeren van de werken.

Attesten vóór start van de werken

Alvorens de bouw van je droomhuis kan starten, moeten er een aantal onderzoeken gebeuren en dien je een aantal vergunningen voor te leggen. Je kunt ervoor kiezen om dit in eigen beheer te doen, maar een goede bouwfirma en/of architect neemt je deze zorg meestal graag uit handen. Wij raden aan om dit vooraf na te vragen bij je potentiële bouwpartners.

Omgevingsvergunning

Je bouw kan niet beginnen zonder een omgevingsvergunning. Sinds 23 februari 2017 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning de alom bekende stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017, worden de aanvragen ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Op vier na hebben alle gemeenten om uitstel gevraagd. Voorlopig werken ze nog (tot 1 juni 2017) met de huidige procedurele bepalingen voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

Normaal gesproken brengt de architect de omgevingsvergunning in orde samen met andere formulieren in verband met de reglementering rond hemelwater, overheidsstatistieken, enzovoort.

EPB-verslag

Sinds 2006 moet elke nieuwbouw voldoen aan de EPB-regelgeving. Je nieuwe woning moet voldoen aan specifieke eisen op vlak van de energieprestatie en kwaliteit van het binnenklimaat. Een EPB-verslaggever controleert onder meer het K-peil en het E-peil, maar bekijkt ook de ventilatie en mogelijke oververhitting van de woning.

Nog voor de aanvang van de werken moet er al een eerste verslag worden opgemaakt. Na afronding van de werken wordt er vervolgens nog een definitief eindverslag opgesteld.

Attesten na uitgevoerde werken

Na het uitvoeren van bepaalde technische installaties moeten deze gecontroleerd worden. De bouwheer ontvangt de attesten van deze keuringen rechtstreeks van de onderaannemers of de bouwfirma. We zetten de verplichte attesten even op een rijtje:

 • Keuringsattest elektriciteitsinstallatie: de elektrische installatie van een nieuwbouw moet verplicht gekeurd worden. Hiervoor moet je beroep doen op een door de staat erkend controleorganisme. Een lijst van Belac-geaccrediteerde controleorganismen vind je op de website van FOD Economie. Het keuringsattest is 25 jaar geldig.
 • Keuringsattest gasinstallatie: een gaskeuring bij de opening van een nieuwe meter is verplicht in de drie gewesten van België. Bij deze indienststellingscontrole zal een keurder verschillende punten controleren:
  • Is de gasinstallatie conform de wetgeving?
  • Werd alles correct aangesloten?
  • Hoe werden de leidingen geplaatst?
  • Hoe zit het met de luchttoevoer en de afvoer van verbrande gassen?
 • Keuringsattest CV-installatie: vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, ben je als eigenaar verplicht het centrale stooktoestel (gas, mazout, vaste brandstof) te laten keuren door een erkende technicus. De technicus controleert of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn. Na de keuring ontvang je een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden.
 • Keuringsattest waterinstallatie: je bent verplicht om de sanitaire installatie van je nieuwbouw te laten controleren door je watermaatschappij of een andere erkende keuringsinstallatie. Na keuring ontvang je een attest waarop staat of je waterinstallatie conform is met Repertorium - Technische voorschriften betreffende de binneninstallaties en het technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending.
 • Keuringsattest rioleringsstelsel: de privéwaterafvoer (afvalwater en regenwater) van je nieuwbouw moet verplicht gecontroleerd worden. Er wordt nagegaan of het regenwater en het afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein. Tijdens de keuring wordt er verder gecontroleerd of het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering, de septische put of je individuele zuiveringsinstallatie.
 • Keuringsattest zonnepanelen: kies je voor een nieuwbouw met zonnepanelen, dan moeten deze gekeurd worden alvorens ze in gebruik te nemen. Met de AREI-keuring, opgesteld door een erkende keurder, wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.
 • EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nieuwbouw: na het indienen van de EPB-aangifte, krijg je een Energieprestatiecertificaat Bouw van de controlerende EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw is het bewijs dat je woning aan de EPB-eisen voldoet.

Attesten voor een gunstige EPB-score

Je doet er goed aan om de EPB-verslaggever ook de rapporten en attesten van de luchtdichtheidsmeting (blowerdoor) en de geïnstalleerde debieten van het ventilatiesysteem te bezorgen. Vraag dit steeds na bij je bouwpartners. Deze rapporten en attesten worden dan mee in rekening gebracht bij het bepalen van de definitieve EPB-score bij ingebruikname van de woning. Zonder deze rapporten zal het E-peil van je woning een stuk hoger uitvallen omdat er dan waarden bij ontstentenis worden opgenomen die merkbaar hoger zijn dan de werkelijke waarden.

Met deze tips hopen we je alvast op weg te zetten met de attesten voor je nieuwbouwwoning. Indien je met ons bouwt, kan je uiteraard rekenen op een professionele begeleiding.