Aquathermie: duurzame energie

Aquathermie: duurzame energie

26 februari 2024

Bij aquathermische energie wordt warmte of koude aan water onttrokken en naar een hogere temperatuur gebracht met behulp van een warmtepomp die door elektriciteit wordt aangedreven, om het uiteindelijk aan gebouwen te leveren. Er zijn 3 verschillende warmtebronnen die gebruikt kunnen worden: oppervlaktewater zoals rivieren, meren of de zee, afvalwater en drinkwater.

Groep Huyzentruyt onderzoekt in welke van haar projecten die in ontwikkeling zijn aquathermie kan worden geïntegreerd. De kennis die Groep Huyzentruyt hierin opdoet, wordt gedeeld met de partners van het AquaCOM project.

© Extraqt

© Extraqt

Doelstelling

Het doel van het AquaCOM project is het verbeteren van aquathermische verwarmings-/koelingssystemen (AQE) door energiegemeenschappen in Noord-West Europa, door de ontwikkeling van een bestuurlijk en technisch model, en gerichte activiteiten voor training en capaciteitsopbouw.
1. Totale projectbegroting: € 6,4 miljoen
2. EU-financiering: € 3,8 miljoen

Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermische energie

Aquathermische energie technologieën (AQE) maken het mogelijk om warmte of koude te onttrekken aan oppervlaktewater uit rivieren, kanalen en meren - en deze vervolgens via warmtepompen op te wekken om lokale of stadsverwarmingsnetwerken te ondersteunen. Hoewel AQE-technologie bestaat, zijn er verschillende belemmeringen voor een wijdverspreide toepassing: onduidelijkheid en gebrek aan wet- en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt uit verschillende waterbronnen; en het gebrek aan reproduceerbare, schaalbare implementatiemodellen.

Lerend netwerk voor energiegemeenschappen

Willen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, de veerkracht van de EU op energiegebied vergroten en een door burgers geleide rechtvaardige overgang versnellen, dan is een wijdverspreide aanpassing van meerdere energiebronnen nodig.

AquaCOM wil bewijzen dat AQE op een wijdverspreide, duurzame basis kan worden toegepast om aan deze behoefte te voldoen.

Verwachte resultaten

AquaCOM draagt bij aan het bereiken van de EU-beleidsdoelstellingen door energiegemeenschappen in 5 NWE-regio's te inspireren en in staat te stellen het potentieel van AQE te benutten om door de gemeenschap geleide AQE-projecten te implementeren. Om kennis en expertise te delen, wordt een AQE Community of Practice gevormd tussen gerichte transnationale belanghebbenden. Hierbij wordt kennis gedeeld door middel van een combinatie van ambitieuze acties die zijn ontworpen om technische en bestuurlijke ervaring en expertise te delen en over te dragen. Deze transnationale aanpak combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden: koploperlanden op het gebied van AQE zoals NL; IE en FR waar AQE nog steeds een niche vormt; en de expertise van BE, DE en IE in het opbouwen van capaciteit.

Dit project wordt financieel ondersteund door Interreg NWE

Interreg