Privacy

PRIVACYVERKLARING

De N.V. Groep Huyzentruyt, met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0424.720.537, BTW BE 0424.720.537, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, coördinatoren, onderaannemers, leveranciers en andere contractanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring (Data Protection Notice) informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze privacyverklaring (Data Protection Notice) aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring (Data Protection Notice) en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Indien u ons gegevens bezorgt van een andere persoon dient u: (i) deze persoon te informeren over de inhoud van deze privacyverklaring en enige andere privacyverklaringen die u worden bezorgd door N.V. Groep Huyzentruyt of de met haar verbonden vennootschappen; (b) de toestemming te bekomen van deze persoon om deze persoonsgegevens aan ons te bezorgen in overeenstemming met deze privacyverklaring en enige andere privacyverklaringen die u worden bezorgd door N.V. Groep Huyzentruyt of de met haar verbonden vennootschappen; en (c) indien van toepassing, eender welke wettelijke vereiste toestemming te bekomen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige privacyverklaring is tevens van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden gevoerd door één of meerdere vennootschappen die verbonden zijn met de N.V. Groep Huyzentruyt , zijnde onder meer maar niet limitatief de N.V. HDI Huyzentruyt Development & Investments, met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0465.190.125, BTW BE 0465.190.125 en de N.V. Antemm, met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0447.132.188, BTW BE 0447.132.188.

Deze privacyverklaring (Data Protection Notice) heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen. Deze privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

De N.V. Groep Huyzentruyt, met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0424.720.537, BTW BE 0424.720.537, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer), uw professionele informatie (bedrijf, titel/functie, website), betalingsgegevens (zoals bankrekeningnummers), informatie over het bezoek van onze website. Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken, registratie van huurovereenkomsten, registratie van verkoopovereenkomsten), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt (zoals E-ID-gegevens, rijksregisternummer). Naar aanleiding van deelname aan bedrijfsevenementen kunnen foto’s worden verwerkt. Bij het bezoek van onze website wordt ook informatie verwerkt.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1. Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits-, betalings-, professionele en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken of de registratie van de overeenkomst) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2. Gegevens van contractanten, leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits-, betalings-, professionele en contactgegevens van onze coördinatoren, contractanten, leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3. Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Privacyverklaring Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4. Gegevens van de bezoekers van onze websites, inschrijvers op nieuwsbrieven en aanvragers van informatie

Wanneer u vraagt om over onze projecten, evenementen, acties, en dergelijke op de hoogte te worden gehouden, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u een verkoopbrochure aanvraagt, verwerken wij de persoonsgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft). Ook als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt of ons aanschrijft, zullen wij uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, meegedeelde persoonsgegevens) verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden. Met het oog op het optimaliseren van uw websitebezoek, alsmede in het kader van de technische werking van onze websites en de opvolging van de beveiliging van onze website, worden er eveneens gegevens (gebruikte browser, IP-adres, de bezochte pagina’s, de eerder bezochte website, geografische gegevens zoals uw locatie, voorkeurstaal en de duur van het websitebezoek) verwerkt. Dit gebeurt door middel van cookies. Deze gegevens leiden niet tot enige identificatie en worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Zie in dat verband ons cookiebeleid.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn ons gerechtvaardigd belang, dan wel uw ondubbelzinnige toestemming, de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

5.5. Gegevens van sollicitanten

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Privacyverklaring Gegevensbescherming voor sollicitanten.

5.6. Andere gegevens

Naast de gegevens van voormelde klanten, contractanten, leveranciers/onderaannemers, aanvragers, sollicitanten en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst of uw uitdrukkelijke toestemming.

De N.V. Groep Huyzentruyt verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Klantengegevens en gegevens van contractanten, leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval gedurende een termijn van tien jaar na de beëindiging van het project of de overeenkomst (ttz. de definitieve oplevering dan wel de verkoopdatum indien er geen oplevering plaatsvindt) worden bewaard, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. Nadien worden de gegevens uit onze systemen worden verwijderd dan wel geanonimiseerd.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. Benevens de hieronder vermelde wijze om uw recht van verzet kenbaar te maken, kan u dit tevens door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door N.V. Groep Huyzentruyt is verzonden. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de N.V. Groep Huyzentruyt met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0424.720.537, BTW BE 0424.720.537. De te contacteren dienst hiervoor is “GDPR” met contactgegevens : gdpr@groephuyzentruyt.be - tel +32 56 736 736.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers en dienstverleners, boekhouder, revisor, notaris, syndicus, verzekeringsmaatschappij, gerechtsdeurwaarder, advocaat, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten). In het bijzonder kunnen gegevens inzake identiteit en contactgegevens worden doorgegeven aan derde partijen zoals de overheid, architect, opdrachtgevers of (onder)aannemers voor de uitvoering van de (bouw)activiteiten van de N.V. Groep Huyzentruyt.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan N.V Groep Huyzentruyt aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van N.V Groep Huyzentruyt gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal N.V. Groep Huyzentruyt onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal N.V Groep Huyzentruyt u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze internetsites kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring (Data Protection Notice).

11. BIJWERKEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING (DATA PROTECTION NOTICE)

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via de internetsite van Groep Huyzentruyt www.groephuyzentruyt.be op de hoogte houden van elke wijziging.

Deze privacyverklaring is uitgebreid met ons cookiebeleid dat u hieronder kan raadplegen.

12. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met: N.V. Groep Huyzentruyt, « GDPR », Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem of per e-mail aan gdpr@groephuyzentruyt.be.

COOKIEBELEID

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
Voor verdere informatie over dit Cookiebeleid kan u ons contacteren via gdpr@groephuyzentruyt.be.

1. WAT IS EEN COOKIE

Het begrip ‘cookie’: Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, AdWords, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

2. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE ?

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden.

Performante / Analytische cookies

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.
Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

Cookies voor behavioural targeting / remarketing

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben. Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Cookies voor sociale media

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie. Voor onze marketingcampagnes op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

3. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden. Dat kan via uw browserinstellingen; of door onze “Privacyverklaring en cookiebeleid” expliciet te aanvaarden bij uw registratie; of door verder te surfen op de website nadat u een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de website.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u uw toestemming wil intrekken (dit kan u op elk moment doen), kan u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.