Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE GROEP HUYZENTRUYT

ALGEMEEN

De contactgegevens van NV Groep Huyzentruyt zijn als volgt:

  • NV Groep Huyzentruyt, tevens gekend onder haar commerciële benaming “GH”
  • Maatschappelijke zetel: Wagenaarstraat 33, 8791 Beveren-Leie
  • Telefoonnummer: +32 (0)56 736 736
  • Faxnummer: +32 (0)56 736 777
  • E-mailadres: info@groephuyzentruyt.be
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0424.720.537
  • Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk


De hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van N.V. Groep Huyzentruyt (hieronder "GH"), met de domeinnaam www.groephuyzentruyt.be alsook alle websites die door GH werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door NV Groep Huyzentruyt.
Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de bezoeker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Door het gebruik van deze website wordt er geen enkele juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Voor zover één bepaling van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

GH behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is bestemd om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van GH en haar commerciële entiteiten. Geenzins maakt de informatie een juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op is volledig op eigen risico.

N.V. Groep Huyzentruyt tracht het nodige te doen voor het opnemen van actuele, correcte en nauwkeurige informatie op haar websites. Desondanks kunnen er zich mogelijks onjuistheden bevinden in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder (webmaster@groephuyzentruyt.be).

N.V. Groep Huyzentruyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien GH gewaarschuwd werd voor deze schade. N.V. Groep Huyzentruyt is niet verantwoordelijk ten aanzien van bestaande klanten, gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, schrijven en interpreteren van informatie op haar website. NV Groep Huyzentruyt kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem.

GH is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website.

INTELLECTUELE RECHTEN

De website en de inhoud ervan, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de product- of bedrijfsnamen, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van GH, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of GH.

HYPERLINKS

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.groephuyzentruyt.be en in het bijzonder de ruimten van derden waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op deze website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze website door GH. GH kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud.

GH wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk uitsluitend bevoegd zijn. GH kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

GH behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

NV Groep Huyzentruyt draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van haar websites.

De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In sommige gevallen is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van informatieverstrekking. Door uw persoonsgegevens aan GH te verstrekken geeft u GH uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Voor meer informatie in dat verband wordt u verzocht om onze de privacyverklaring na te lezen.

De website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie in dat verband wordt u verzocht om ons cookiebeleid na te lezen.

NV Groep Huyzentruyt gebruikt de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die werd ontvangen via de website.