Wet Breyne: ruim beschermd als bouwheer

Sleutel-op-de-deur bouwen is niet alleen een comfortabele manier van bouwen, maar ook een veilige. Bij geen enkele andere bouwmethode zijn wettelijke zekerheden ingebouwd voor de bouwheer. Daar zorgt de wet Breyne voor.

Je woning laten bouwen door een sleutel-op-de-deur firma is comfortabel. De specialist neemt je alle beslommeringen uit handen. Het enige waar je je als opdrachtgever om moet bekommeren is het tijdig kiezen en goedkeuren van plannen en materialen. Zelfs met al die vrijheid die je in deze bouwmethode krijgt, ben je ook verregaand beschermd. De Wet Breyne biedt je tal van garanties en beschermt je op verschillende vlakken. Je kunt dus met een gerust hart bouwen, geen enkele andere bouwformule biedt die zekerheid.

Wanneer geldt de wet Breyne?

De Wet Breyne – genoemd naar de minister die ze in 1971 indiende – is enkel van toepassing op bouwprojecten – zowel nieuwbouw als renovatie – die door één aannemer worden uitgevoerd, zoals sleutel-op-de-deurprojecten. Van zodra je als opdrachtgever bepaalde aspecten aan een andere aannemer toevertrouwt, is de wet niet meer van toepassing.

De wet is enkel van toepassing op wie aan volgende drie voorwaarden voldoet:

  • De woning is bestemd voor huisvesting of gemengd gebruik.
  • De verkoper, promotor of aannemer verbindt zich ertoe een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen.
  • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw.

Hoe beschermt Breyne?

De Wet Breyne biedt een sterke financiële bescherming:

  • De aannemer mag slechts een voorschot van 5% op de totale kostprijs van de woning vragen.
  • De betalingen mogen nooit de prijs van de uitgevoerde werken overschrijden.
  • Bovendien mag geen betaling geëist worden voor de ondertekening van de overeenkomst.
  • Bij toepassing van een prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren.
  • De aannemer moet een borg stellen van 5% van de totale waarde van de woning. Het bewijs hiervan moet hij binnen 30 dagen aan de opdrachtgever afleveren. Deze borg is een solvabiliteitswaarborg die de consument moet beschermen bij eventueel faillissement van de aannemer.

De wet legt ook enkele inhoudelijke verplichtingen op voor de overeenkomsten die betrekking hebben op een project dat onder de wet Breyne valt. Het contract moet de totale kostprijs, de betalingsmodaliteiten, de wijze van opleveren, de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn, de boeteclausule bij vertraging, de plannen en bestekken bevatten.

De oplevering verloopt in twee stappen. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering moet minstens één jaar zitten.

Kies voor een gevestigde waarde

Wees op je hoede bij het afsluiten van een contract met een sleutel-op-de-deurbouwer. Malafide bedrijven proberen wel eens het contract te omzeilen door te werken met tussenpersonen of door het project op te delen over verschillende contracten. Speel hier altijd op veilig en kies voor een firma met een jarenlange ervaring en goede naam. Contacteer bij de minste twijfel je notaris of advocaat.

Wet Breyne